Gebruiksvoorwaarden generatoren VNG Realisatie

Versie 2017-1, geldig vanaf 01 mei 2017

 1. De uitkomst van de generatoren is afhankelijk van de door u ingevulde antwoorden. Doorloop de generator dan ook zorgvuldig. Het is verstandig om bij iedere vraag de toelichting te lezen. U bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of de het betreffende document bij uw situatie past.
 2. VNG Realisatie spant zicht maximaal in de generatoren up to date te houden. De kennispartners zorgen dat relevante wijzigingen ten aanzien van wet- en regelgeving worden bijhouden en de generatoren daarop worden aangepast.
 3. VNG Realisatie gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Uw gegevens worden alleen verwerkt om een document te kunnen genereren en voor verwerking ten behoeve van statistische doeleinden. De gegevens die u achterlaat worden niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt.
 4. Auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de door VNG Realisatie beschikbaar gestelde documenten en generatoren, berusten bij VNG Realisatie. U verkrijgt alleen het recht het gegenereerde document te gebruiken voor uw organisatie en de doeleinden die nodig zijn voor uw bedrijfsvoering.
 5. U verklaart akkoord te zijn met ontvangst van communicatie per e-mail via het e-mailadres die u bij VNG Realisatie heeft opgegeven.
 6. Voor een document, aangemaakt via de generator, is geen vergoeding verschuldigd.
 7. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is VNG Realisatie, uit welke hoofde dan ook, nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de generatoren en het gebruik van de gegenereerde documenten. Aanpassingen op de gegenereerde documenten doet u geheel op eigen risico.
 8. U vrijwaart VNG Realisatie voor alle aanspraken van derden in het kader van het gebruik van de generatoren en gegenereerde documenten en stelt VNG Realisatie hiervoor volledig schadeloos.
 9. VNG Realisatie mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. VNG Realisatie zal de wijzigingen of aanvullingen aankondigen, zodat u daar kennis van kunt nemen.
 10. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.
 11. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Reacties

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over ons platform, kunt u die melden via gibit@vng.nl.